Lactatie

Lactatie

Het Teratologie Informatie Service (TIS) is het kenniscentrum op het gebied van de mogelijke effecten van geneesmiddelengebruik en andere blootstellingen op de zwangerschap, het ongeboren kind en de lactatieperiode (borstvoeding).  Op deze website(link is external) geeft het TIS informatie voor zorgverleners. De informatie is gebaseerd op de meest recente inzichten. Ook telefonisch overleg met de TIS is mogelijk (werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer 073 - 64 69 702). 

 

Achtergrond

In de literatuur worden verschillende classificatiesystemen gebruikt. Het TIS gebruikt een indeling, gebaseerd op het mogelijke risico voor de zui­geling gebruikt.Bij de indeling is uitgegaan van de volgende omstandigheden: het betreffende genees­middel wordt in monotherapie en in de aanbevolen therapeutische dosering gebruikt door een moeder die borstvoeding geeft aan een à terme geboren baby tussen 0 en 2 maanden oud.

 

  • Meest veilig, handhaven

Borstvoeding en geneesmiddelgebruik kunnen worden gecom­bineerd. Binnen de geneesmiddelgroep is dit middel de veilig­ste keuze. Soms kunnen meerdere geneesmiddelen binnen één groep als veiligste keuze worden beschouwd.

  • Waarschijnlijk veilig

Op basis van de beschikbare informatie lijkt er geen bezwaar tegen gebruik van dit middel tijdens de borstvoeding.

  • Risico onbe­kend

Er is geen of zeer beperkte informatie over gebruik van dit middel tijdens de borstvoeding. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid.

  • Mogelijk risico

Het geneesmiddel kan mogelijk een risico opleveren voor de zuigeling. Noodzaak en mate van gebruik door de moeder dienen afgewogen te worden tegen het mogelijke risico voor het kind.

  • Risico, stoppen

Het is niet veilig om borstvoeding en geneesmiddelgebruik te combineren. Indien mogelijk kan gekozen worden voor een veiliger geneesmiddel, anders dient de borstvoeding (tijdelijk) gestopt te worden.

 

Praktische aanbevelingen

  • Neem in de overweging de conditie van de zuigeling mee. Extra voorzichtig­heid is geboden bij premature kinderen en/of bij kinderen met nier- en/of leverfunctiestoornissen. 
  • Adviseer het geneesmiddel in te nemen na de borstvoeding. Deze strategie werkt alleen bij geneesmiddelen met een korte halfwaardetijd

  • Als het geneesmiddel slechts eenmaal of kortdurend gebruikt hoeft te wor­den, kan geadviseerd worden om de borstvoeding tijdelijk te onderbreken. De melk wordt tijdelijk afgekolfd en weggegooid. Hoelang men de borstvoeding moet onderbreken, hangt af van het geneesmiddel. Een vuistregel is: een- tot tweemaal de half­waardetijd van het geneesmiddel bij de moeder; bij sterk werkzame en toxi­sche middelen: vier- tot vijfmaal de halfwaardetijd.

  • Als het geneesmiddel niet valt te combineren met borstvoeding en het middel niet vervangen kan worden door een veilig alternatief, dient de borstvoeding aangepast of gestaakt te worden.

 

Overleg

Voor meer informatie en op de patiënt gerichte risicoanalyse kunt u contact opnemen met de Teratologie Informatie Service (TIS) van het Lareb. De TIS is voor zorgverleners bereikbaar, op werkda­gen van 09.00 – 17.00 uur op telefoonnummer(073) 64 69 702.

Voor een goede beantwoording van vragen zijn de volgende gege­vens van belang:

–   geneesmiddelnaam, toedieningsvorm en dosis;

–   gebruiksduur;

–   indicatie;

–   leeftijd en gezondheid van het kind;

–   of het kind prematuur of à terme geboren is.

 

Bron