Zwangerschap

Zwangerschap

Het Teratologie Informatie Service (TIS) is het kenniscentrum op het gebied van de mogelijke effecten van geneesmiddelengebruik en andere blootstellingen op de zwangerschap, het ongeboren kind en de lactatieperiode (borstvoeding).  Op deze website geeft het TIS informatie voor zorgverleners. De informatie is gebaseerd op de meest recente inzichten. Ook telefonisch overleg met de TIS is mogelijk (werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer 073 - 64 69 702). 

 

Achtergrond

Classificatiesystemen voor geneesmiddelengebruik tijdens de zwangerschap moeten beschouwd worden als een hulpmiddel bij het inschatten van risico’s en de afweging om een geneesmiddel wel of niet voor te schrijven tijdens de zwangerschap.

De in Nederland meest bekende en gebruikte classificatiesystemen zijn het Zweedse en het Australische systeem, waarbij de coderingen A t/m D (en X) gebruikt worden. In de praktijk blijkt deze indeling niet altijd duidelijk; ten onrechte wordt soms verondersteld dat de coderingen A t/m D een toenemende mate van ernst van het effect weergeven, met A als meest veilig en D als meest onveilig. Ook is niet altijd duidelijk welke prakti­sche consequenties er aan de verschillende codes verbonden zouden moeten worden.

Daarom is van deze coderingen afgestapt bij de beoordeling van geneesmid­delengebruik tijdens zwangerschap. Er is gekozen om de categorieën aan te duiden met een korte omschrijving in plaats van een code. Bovendien zijn som­mige coderingen opgesplitst aan de hand van de praktische consequenties.

Hierbij is het belangrijk zich te realiseren dat een classificatie alleen betrekking heeft op de aanbevolen therapeutische doseringen bij geregistreerde indicaties. Verder wordt de classificatie voor een geneesmiddel dat twee of meer werkzame bestanddelen bevat, bepaald door het werkzame bestanddeel dat de grootste kans op schadelijke effecten geeft. Ziektebeelden die van invloed kunnen zijn op de conditie van de foetus en/of de neonaat, zijn niet in de classificatie betrokken. In beknopte teksten wordt samengevat wat er in de literatuur bekend is over geneesmiddelengebruik tijdens zwangerschap en tijdens de borstvoeding. Indien mogelijk wordt vermeld welke geneesmiddelen de voorkeur hebben. 

 

  • Ruime ervaring;kan gebruikt worden

Geneesmiddelen die in onderzoek of in de praktijk zijn gebruikt zonder dat er een verhoogde prevalentie van aan­geboren afwijkingen dan wel andere directe of indirecte nadelige effecten op het embryo, de foetus of de pasgebo­rene zijn waargenomen.Geneesmiddel kan gebruikt worden.

  • Farmacol. effect;controle bij gebruik

Geneesmiddelen waarvan bekend is of kan worden vermoed dat zij farmacologische effecten bij het embryo, de foetus of de pasgeborene kunnen veroorzaken.Gebruik van geneesmiddel afwegen; bij gebruik controleren op nadelige effecten.

  • Farmacol. effect;(tijdelijk) niet gebrui­ken

Geneesmiddelen waarvan bekend is of kan worden vermoed dat zij farmacologische effecten bij het embryo, de foetus of de pasgeborene kunnen veroorzaken.Geneesmiddel tijdens risicovolle periode niet gebruiken; een ander geneesmiddel kiezen.

  • Teratogeen effect;controle bij gebruik

Geneesmiddelen waarvan bekend is of kan worden vermoed dat zij een verhoogde prevalentie van aangeboren afwijkin­gen of andere blijvende schade veroorzaken. Deze genees­middelen kunnen tevens nadelige farmacologische effecten op het embryo, de foetus of de pasgeborene hebben.Gebruik van geneesmiddel afwegen; bij gebruik controleren op ongewenste effecten.

  • Teratogeen effect;(tijdelijk) niet gebrui­ken

Geneesmiddelen waarvan bekend is of kan worden vermoed dat zij een verhoogde prevalentie van aangeboren afwijkin­gen of andere blijvende schade veroorzaken. Deze genees­middelen kunnen tevens nadelige farmacologische effecten op het embryo, de foetus of de pasgeborene hebben.Geneesmiddel (tijdelijk) niet gebruiken, in ieder geval tijdens risicovolle periode; ander geneesmiddel kiezen.

  • Onvoldoende ervaring; risico onbekend

Geneesmiddelen waarvan onvoldoende gegevens bekend zijn over het effect bij de mens om de risico’s voor de zwanger­schap en het ongeboren kind vast te stellen.Gebruik van geneesmiddel afwegen; bij voorkeur kiezen voor een geneesmiddel waarvan meer bekend is over de risico’s.

 

Overleg

Voor overleg of een individuele risico-inschat­ting telefonisch contact op nemen met detelefoonservice van de Teratologie Informatie Service (TIS).

De TIS is telefonisch bereikbaar voor zorgverleners op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer 073 - 64 69 702.

Voor een goede beantwoording van uw vraag is de volgende infor­matie van belang:

–   Welk geneesmiddel of type blootstelling het betreft;

–   Wat de indicatie van het geneesmiddel is;

–   Welke toedieningsvorm wordt gebruikt;

–   Wat de dosering is;

–   Zwangerschapsweek waarin de blootstelling plaatsvindt/vond;

–   Aantal weken zwanger.

 

Bron